Kallelse

Uppdaterad 2018-09-08, 09:50

Härmed kallas till distriktsstämma för Dacke scoutdistrikt i enlighet med Scouternas stadgar § 8.10.
Stämman kommer att äga rum lördagen 13 oktober 2018 i Ronneby.
Exakt tid och plats meddelas senare.
Stämmohandlingar kommer i enlighet med stadgarna att vara scoutkårerna tillhanda senast tre veckor före distriktsstämman. Handlingarna kommer även att läggas ut på hemsidan.
Hälsningar
Distriktsstyrelsen i Dacke scoutdistrikt