Lösenordsskyddad: Proposition 1 – Stadgetillägg för Dacke scoutdistrikt

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

32 reaktion på “Lösenordsskyddad: Proposition 1 – Stadgetillägg för Dacke scoutdistrikt

 1. 12. Tycker det är för lång tid att få stadgarna ändrade med två ordinarie stämmor.
  Förslag
  § Ändring av stadgar
  Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav det ena ska vara ordinarie distriktsstämma med minst 3/4 majoritet av de röstande på båda stämmorna, och sedan Scouternas styrelse bekräftat ändringen

  Pelle Kyrkhult

  • Håller med Pelle i hans åsikter. Då det rör stadgar är det för mig viktigt med formuleringar och jag skulle därför vilja föreslå följande lätt justerade text:

   Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut fattade vid två på varandra följande distriktsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie stämma. Vid bägge stämmorna skall beslutet fattas med minst 3/4 majoritet av avlagda röster, ändringen skall sedan bekräftas av Scouternas styrelse.

 2. Punkt 2.
  Håller helt med om intentionen men tycker texten är lite oklar och riskerar att stå i konflikt med exempelvis att styrelsen skall bestå av ett visst antal personer. Det blir också lite oklart när de 18 åren skall räknas

  Förslag till justerad text med samma innebörd:

  Till distriktsstyrelsen skall väljas minst en ledamot som är under 18 år vid valtillfället.

 3. Punkt 4 Revisorernas uppdrag

  Ett bra utökande av kårernas utsedda granskares uppgifter. Med föreslagen skrivning låser vi fast oss vid att utse revisorer som tar på sig bägge rollerna, jag tycker därför att ett tillägg är lämpligt:

  4.3 Distriksstämman kan vid valet av revisorer välja att dela upp revisorernas uppdrag i a) ekonomisk revision och b) verksamhetsrevision. I sådant fall skall minst en revisor och en suppleant utses till respektive revisionsuppdrag.

 4. Borde det inte vara bör vara under 18 år gammal i styrelsen? Som det det blir med ändringen ”ska” fallerar hela styrelsen om vi inte hittar en medlem under 18 år.

  • Det stämmer. Så inför stämman nästa år behöver valberedningen hitta en av alla hundratal ungdomar i vårt distrikt som vill engagera sig.
   I en ungdomsorganisation behöver ungdomar finnas med och bestämma.

 5. Punkt 8. Förslag att korta in beslutet.
  Till-
  Distriktet får avsäga sig äganderätten till hela eller delar av fastigheten Mörbylånga Tallen 1 endast efter att beslut fattats på två av varandra följande distriktsstämmor varav den ena ska vara ordinariestämma, och med minst tre fjärdedels majoritet av de röstande på båda stämmorna.

  • Hej!

   Menar du att det ska gå snabbare att genomdriva ett försäljningsbeslut? Alltså att vi skulle kunna besluta på stämman på hösten och sedan extra stämma i ex. januari?

   Eller är det texten som ska kortas?

  • Instämmer i förslaget, då öppnar vi upp för en snabbare process om det vid något tillfälle skulle vara önskvärt men vi kan också vänta in två ordinarie. Det skulle kunna komma tillfällen där vi tvingas vänta 11 månader på första ordinarie stämma och sedan 12 månader till, och att vara låst så länge kan vara dumt. Vill man ändå lägga en tid mellan är det bättre att säga att andra stämman skall hållas minst X månader efter första stämman (detta är ej yrkande)

 6. Punkt 5. Om arbetsgrupper skall ha den möjligheten, vilket jag inte är säker på är en bra idé, så måste det finnas reglerat vem som utser medlemmar i arbetsgrupperna (förslagsvis styrelsen).

  • Det är väl en klok idé att medlemmar i arbetsgrupperna utses lite mer formellt så det blir mindre av någons kompisgäng.
   Sedan kan arbetsgruppen ju inte kalla till någon stämma men efter protokollfört möte i arbetsgruppen så kan de ju be styrelsen om att det behövs en extra stämma. I de flesta fall så kommer det ändå ske en dialog mellan arbetsgruppen och styrelsen så då kan det bli styrelsen själva som gör det.

   Om det sedan skulle vara så att punkt 6 infaller så är det ju klokt om Dacke inte behöver blanda in Scouternas styrelse också. Ju mer vi kan sköta själva ju bättre är det.

   • Det finns ju redan rätt för kårer att begära en extra stämma, och om vi inte kan nå upp till en fjärdedel av kårerna så är det tveksamt om stämman bör hållas, ser inte riktigt vid vilket tillfället punkt 5 skulle bli aktuell. I frågan om kallelse som skall ske av distriktsstyrelsen efter en sådan framställan från kårer är det väl frågan om inte även en icke beslutsmässig styrelse även formellt skulle kunna kalla, de borde ses som en expeditionsstyrelse som skulle kunna, eller till och med bör, kalla till stämma. Vill man tydliggöra rätten är en tanke att skriva ”

    Om distriktet inte har en beslutsmässig distriktsstyrelse äger den likväl rätt att kalla till extra stämma i det fall det begärs av minst en fjärdedel av kårerna”

    Det förutsätter då att det finns någon form av styrelse, men gör det inte det så är jag mycket tveksam om inte det bästa är att scouterna nationellt blir inblandade före att en arbetsgrupp skall ta över den rollen.

 7. Punkt 1.

  Yrkar att ”skall” byts ut till ”bör”.

  Det är så det var på distriktsnivå i de tidigare stadgarna som hänvisas till. Det ströks i stadgarna på nationell nivå eftersom det försvårade valberedningens arbete oerhört.

  • Går man på ”bör” formuleringen behövs egentligen inget förtydligande om hur man skall räkna 18 år även om jag tycker det blir bättre om man lägger till att det skall gälla vid valtillfället.

 8. Punkt 10.

  Yrkar på ny formulering:

  ”Medel ur förvaltningsfonden får disponeras av förvaltningsgruppen och beloppsgränser beslutas av distriktsstyrelsen årligen. Medel utöver dessa gränser kan beviljas efter beslut av distriktsstyrelsen.”

  Det är direkt olämpligt att låsa fast summor i stadgarna. Stadgarna är ett styrdokument som inte bör vara på den detaljnivån.

  • Instämmer i att det är olämpligt att ange belopp i stadgar. Blir däremot osäker på varför Oscars förslag anger distriktsstyrelsen i båda meningarna, är det för att göra det tydligt att styrelsen kan delegera beslut upp till en viss nivå till gruppen medan överstigande skall ligga kvar? och att stämman sätter storleken på förvaltningsfonden totalt?

   • Ja, precis så tänker jag. Det är ju styrelsen som är ansvarig inför stämman, inte arbetsgruppen, så därför behövs en garant att styrelsen har styrning på pengarna.

    Det funkar ungefär likadant på nationell nivå, generalsekreteraren har mandat att besluta kostnader upp till en viss nivå, beslut över det fastslagna beloppet skall till styrelsen.

    Det ger ju också en viss flexibilitet om man vill ”öka på” beloppet under ett år om det skulle behövas.

 9. Jag yrkar på punkt 2 att ”skall” byts ut till bör.

  Distriktet är medvetet att Scouterna ska godkänna nya stadgar?

  Jag yrkar på att verksamhetsrevisor och ekonomisk revisor är helt olika personer

 10. Hej

  Jag har stort förtroende för kommande valberedningar och stämmor. Att de finner det lämpligt att hitta unga dugliga aspiranter i våra led, utan att 2018 års stämma måste bestämma åt dem.

  Behöver kårerna fler ombud kan vi ge dem det i mandatfördelningen. Att kårer idag och i framtiden skulle sakna behov att ta med sig unga på distriktsstämman, håller jag för otroligt.

  Hur och varför vi ska engagera unga i styrelsen mår bättre om den förs inför varje stämma än att det står fast stadgarna.

  Tre stycken 20åringar i styrelse är bättre, än en 18åring. Det funkar inte med detta förslag.

  Yrkar därför att Stadgetillägg 1 och två stryks.

 11. En kommentar av mer allmän karaktär – troligen kommer stora delar av dessa stadgeändringar inte att godkännas av förvaltningsgruppen/stadgegruppen på nationell nivå. Jag hörde mig för och fick ett snabbt svar, vilket redovisas nedan:

  1. Strider mot huvudstadgan som reglerar hur många ombud kårerna får ha.

  2. Det går att göra vilket som men rekommendationen är ”bör”.

  3. Osäkert om något distrikt alls faktiskt har antagit ett säte, men det finns inget som motsäger att det kan göras.

  4. Revisor och verksamhetsrevisor bör vara olika personer då det är olika kompetenser.

  Enligt huvudstadgan kan inte revisorerna kalla till distriktsstämma, så detta står i strid med huvudstadgan. Om inte distriktsstyrelsen kan kalla kan Scouternas styrelse kalla.

  5. Detta står i strid med huvudstadgan där det regleras vem som kallar till distriktsstämma.

  Det finns också en teoretisk risk att en arbetsgrupp kan kalla till en extra distriktsstämma för detaljfrågor som ligger den gruppen varmt om hjärtat.

  6. Se punkten ovan och nedan.

  7. Scouternas styrelse kan väl i princip göra detta utan att det står i stadgarna.

  8. Går att införa om man vill det.

  9. Går att införa om man vill det.

  10. Detta är väl rimligtvis en delegations- och budgetfråga som inte behöver regleras i stadgarna.

  11. Går att införa om man vill det.

  12. Det ska stå tilläggsstadgar och inte stadgar för att det ska vara rätt.

  13. Denna punkt behövs inte. Det är ju snarare en konsekvens av att man har gjort fel.

  Allmän kommentar från förvaltningsgruppen/stadgegruppen: Stadgar ska hålla över tid och bör därför inte vara så detaljerade. Bör inte fastighetsinnehaven regleras i en policy som stämman antar istället för i stadgar?

  • Baserat på ovanstående och att ingen av ändringarna är överhängande akut ändrar jag mina tidigare inlägg och yrkanden till nedanstående. Motiveringen är att så långt som möjligt undvika att fatta beslut i stadgefrågor som sedan underkänns, då är det bättre att det tar lite längre tid.

   Jag yrkar att distriktsstämman beslutar att:
   – avslå proposition 1

   – en arbetsgrupp/DS arbetar vidare med frågan och tar fram ett reviderat förslag där underhandskontakter med scouternas förvaltningsgrupp/stadgegrupp har skett. De kommentarer och synpunkter som framförts ingår i arbetsgruppens underlag.

   – frågan behandlas på en extra distriktsstämma under våren 2019

   • Det som ska tilläggas är att detta var en svar jag fick utan att frågan behandlats formellt av gruppen, men fick ungefär samma input från två olika personer. Bara för förtydligande.

    • Jag tycker den inputen räcker för att vi skall ta ett halvt steg tillbaka och se över formuleringar och vad som skall ingå för att det skall bli så rätt som möjligt från början. Många av tankarna är bra och fyller en funktion men för att inte ha stadgefrågor på varje DST under ett antal år bör vi försöka få dem helt rätt från början.

  • 1, tagen från annat distrikt som godkänd tilläggsstadga. Förväntar mig att styrelsen är konsekvent och godkänner samtliga eller inga.

   2, ska innebär ett krav bör innebär bara att det vore väl kul om då skedde men om det är jobbigt att leta efter intresserade ungdomar och människan är lat kommer då en ske.

   3, som organisation ska man ha ett säte. Förvånansvärt att det inte beslutats tidigare.

   4, både ja och nej. Det är viktigt att ekonomin sköts i samstämmighet med tagna beslut och så vidare.

   5, var står det?
   Enligt stadgarna kan endast distriktets styrelse kalla till stämman. Absolut ingen annan. Ej heller något om det skulle vara förbjudet för vissa funktioner att kalla till stämma om det beslutades i ett tillägg.

   6,

   7, Scouterna har inget mandat över Dacke scoutdistrikt och kan aldrig kalla till något i Dacke scoutdistrikt om inte Dacke scoutdistrikt ger det mandatet. Så är det idag.

   8,

   9,

   10, tyckte stadgegruppen det?

   11,

   12, redaktionell justering

   13, kopierades från annat distrikt

   Fastigheterna och ägandet av desamma regleras i stadgarna av andra distrikt. Anser inte att en stadgegrupp kan ha mandat att styra vårt tillägg angående vår fastighet. Det kan omöjligen bryta mot något annat i hela scoutrörelsen.

   • Nu är det inte styrelsen som godkänner, utan detta är delegerat till förvaltningsgruppen även om det är styrelsens ansvar.

    Jag har inte efterforskat mer än att ställa frågan till förvaltningsgruppen och fått snabba svar från två individer där. Kan självklart bli en annan bedömning om det skickas in för hela gruppen att diskutera och ta ställning till.

   • § 8.9 Extra möte med distriktsstämman
    Extra distriktsstämma ska hållas, om distriktsstyrelsen anser att det behövs eller OM MINST EN FJÄRDEDEL AV KÅRERNA BEGÄR DET och då inom en månad efter framställning om detta till distriktsstyrelsen. Extra distriktsstämma hålls på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen. Förutom frågor relaterade till mötesordningen får den extra distriktsstämman endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>