Uppdaterad 2018-01-23

Bidragspolicy

Denna bidragspolicy gäller för bekräftade medlemmar i Dacke scoutdistrikt.

 

Distriktsstyrelsens beslut om bidrag kan inte överklagas. Beslut om belopp för bidrag tas på distriktsstyrelsemöte. Distriktet budgeterar varje år en viss summa som ska användas till att delas ut som bidrag. Styrelsen beaktar givna medel i tagen budget. Prioritering kommer ske i ordningen 1) Ekonomiskt hjälpbidrag, 2) Kursbidrag och 3) Enskilda bidrag. Ska ni iväg på längre resor eller större arrangemang så sök även bidrag från andra fonder, Scoutfonder såväl som övriga.
Ekonomiskt hjälpbidrag kan sökas och kommer beslutas löpande under verksamhetsåret. Kursbidrag kan sökas efter genomförd utbildning. Enskilda bidrag ska ansökas innan siste november. Ledarbidrag ska ansökning inkommit senast 3 månader innan arrangemangets genomförande. Ansökningar om rekryteringsstöd söks löpande under året.

 

Ekonomiskt hjälpbidrag
Syftet med Dacke Scoutdistrikts Ekonomiskt hjälpbidrag är att bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i scoutverksamhet. Det kan vara hinder som till exempel svårighet att betala en deltagaravgift. Bidraget avser i första hand att stötta medlemmar upp till 25 år.
Ansökningar tas emot löpande och kan utbetalas innan arrangemanget ägt rum. Ansökan sker via blanketten ”Ansökan om ekonomiskt hjälpbidrag” (finns att ladda ner på dackescout.se). I ansökan ska det framgå varför man ansöker om bidraget samt hur bidraget är tänkt att användas. Återbetalning ska ske om ansökande medlem uteblir från arrangemanget.
Utbetalning kommer ske till den kår ansökande medlem är ansluten till.

 

Kursbidrag
Scouternas utbildningar genomförs av Scouternas Folkhögskolas utbildningsteam som arbetar regionalt. All administration kring utbildningarna sköts av folkhögskolan. Distriktet kan i sin tur ge bidrag till utbildningar i Scouternas Folkhögskolas regi.
Ansökan om bidrag för kursavgifterna kan göras först efter att kursen genomförts. För att få bidrag skall deltagande i första hand ske på de utbildningar som genomförs i distriktet. Om utbildningen inte finns att tillgå i distriktet går det att i andra hand gå utbildningen någon annanstans inom östra regionala utbildningsgruppens område eller i sista hand övriga Sverige. Det går dock endast att söka bidrag för kursavgiften, inte för resekostnader. Det maximala kursbidraget som betalas ut är det pris som den aktuella utbildningen har inom östra regionala utbildningsgruppen, i de fall kursen genomförs inom Östra regionala utbildningsgruppens område. För övriga kurser kan bidrag för kursavgift ges om maximalt 3000 kr.
Ansökan om kursbidrag görs enklast kårvis när det är flera från samma kår som har gått en utbildning med en gemensam ansökan. När deltagaren själv betalat avgiften kan utbetalningen ske direkt till den deltagande scouten.

 

Gällande Sjö-LU

Distriktet bekostar även kursavgifter för scoutledarutbildningar med inriktning på sjöscouting. Ansökan om bidrag för dessa kurser skall innehålla samma sak som för Scouternas utbildningar.

 

För att kunna erhålla bidrag för genomförd utbildnings krävs detta:

 • Kopia på kursintyg,
 • Ett kvitto eller kopia på fakturan/inbetalningen av kursavgiften.
 • Önskat bidragsanspråk
 • Bankgiro eller kontonummer, clearingnummer och vilken bank, dit utbetalning av godkänd bidragsansökan ska ske

Bidragsansökan ska vara inlämnad senast 3 månader efter att kursintyg och faktura har erhållits. Ansökningar efter 3 månader beviljas inte.

 

Enskilda bidrag
Alla ansökningar skall vara distriktskassören tillhanda senast 30/11 efter att arrangemanget har startat.

 

Utbetalning av enskilda bidrag utgår enligt följande förslag:

 • att distriktet kan ge bidrag på max 3000 kr när det gäller scoutarrangemang inom Sverige som är tillgänglig för samtliga kårer i distriktet.
 • att distriktet kan ge bidrag på max 20 % dock max 1000 kr av resekostnaden när det gäller scoutupplevelse utomlands.
 • att distriktet kan ge bidrag på max 3000 kr när det gäller arrangemang utomlands som antingen arrangeras av Scouterna (t.ex. Explorer Belt, Upptäcktsfärd Norden m.m.) eller där det finns en officiell svensk kontingent (t.ex. World Scout Jamboree, World Scout Moot, Roverway m.m.)

När det gäller arrangemang utomlands kan distriktet titta på att ge mer i bidrag, beroende på hur många som ansökt om bidrag. Bidrag kan endast sökas en gång per arrangemang, dvs. man kan inte få både för resekostnader och för arrangemangsavgift. Om personen jobbar aktivt inom distriktet, t.ex. i distriktsstyrelsen eller i en arbetsgrupp kan bidraget höjas med 300 kr. Distriktet vill ha någon form av motprestation, vilket distriktsstyrelsen beslutar om i samband med beslut om bidraget. Utbetalning sker efter att motprestationen är gjord.

 

Ansökan om enskilda bidrag skall innehålla:

 • Beskrivning av varför du ansöker om bidraget
 • Vilket arrangemang det gäller
 • Kostnad för arrangemanget
 • Program och tidpunkt för arrangemanget
 • Vem som har gjort arrangemanget
 • Önskat bidragsanspråk
 • Hur bidraget skall utbetalas
 • Intyg på deltagande

Ansökningar efter 30/11 beviljas inte.

 

Ledarbidrag
Alla ansökningar skall vara distriktskassören tillhanda senast 3 månader innan arrangemangets genomförande.

 

Utbetalning av ledarbidrag utgår enligt följande:

 • att distriktet kan ge kåren bidrag för ledaravgift till läger som distriktet står bakom, för en ledare för varje påbörjat 15-tal barn.

Det är kåren som ansöker om bidraget. Detta görs i förskott och distriktsstyrelsen meddelar beslut innan genomförandet. Utbetalning sker efter att arrangemanget är genomfört.

 

Följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • Ledaren i fråga ska vara medlem i distriktet.
 • Ledaren i fråga ska vara med på arrangemanget under den tid som bidraget söks för.
 • Ledaren i fråga ska ha genomgått Trygga Möten.

 

Ansökan om ledarbidrag skall innehålla:

 • Beskrivning av varför kåren ansöker om bidraget
 • Vilket arrangemang det gäller
 • Kostnad för arrangemanget
 • Program och tidpunkt för arrangemanget
 • Vem som har gjort arrangemanget
 • Önskat bidragsanspråk
 • Hur många barn från kåren som följer med på arrangemanget
 • Hur bidraget skall utbetalas
 • Intyg Trygga Möten för den/de ledare som ansökan avser

Ansökningar som inkommer för sent beviljas inte.

 

Rekryteringsstöd
För detta gäller följande. Stödet söks av kårer som vill göra en satsning för att rekrytera ledare, scouter och/eller vill synas utåt i samhället. Söks detta bidrag skall det synas på bygden att scouterna finns. Detta lämnar det rätt öppet för kåren att lägga upp det hela lite hur man vill. Om man står på en marknad kan dessa pengar tillexempel användas till att bekosta marknadsplatsen, rekryteringsmaterial som foldrar och information eller till att bekosta korv om man står och delar ut korv till barn vid något lokalt samhällsevenemang. Idéerna finns hos er och vi vill hjälpa er att förverkliga dom och lyckas.
Bidraget söks i förväg, löpande under året. Det finns ingen övre eller nedre gräns för bidraget men det är helt upp till styrelsen att bevilja, ändra summa eller avslå ansökan inom ramen är budgeterat belopp. Beslutet meddelas senast efter nästkommande styrelsemöte efter att styrelsen mottagit ansökan.

 

Detta krävs för bidraget:

 • Scoutkåren syns tydligt på plats
 • Gärna reportage i radio, tv, tidningar
 • Scoutkåren publicerar på sociala medier i egna, i distriktet och eventuellt i andra kanaler.
 • Redovisar efteråt kostnader och hur det gått, till distriktsstyrelsen.

Ansökan ska innehålla:

 • Vilket belopp ansöker ni om.
 • En kort beskrivning av idén och vad ni vill uppnå.
 • Budget. Vad pengarna ska användas till.
 • Hur ni har tänkt att tydligt synas på plats.
 • Om ni varit i/eller kommer ta kontakt med radio, tv, tidningar inför satsningen.