Uppdaterad 2017-10-02, kl 20:06

I dagens samhälle är det svårt att få personer att ställa upp gratis. Ett sätt att behålla personerna på posterna, skulle vara att arvodera desamma.

Mitt förslag är att arvodera ordförande, kassör och sekreterare.

Utifrån en uppskattad tidsåtgång för att utföra uppdragen så blir ersättningen inklusive skatt för ordförande (520 timmar, ca 35 000 kr), kassör (208 timmar, ca 13 000 kr) och sekreterare (156 timmar, 10 000 kr) per år. Ersättningen är uträknad med 65 kr inklusive skatt per timme.

 

Härmed yrkas på

att ovanstående ska arvoderas för sitt arbete i distriktsstyrelsen och att distriktet avsätter totalt ca 57 000 kr för dessa tre.

Nicklas Johansson Lessebo Scoutkår

Styrelsens yttrande:

Styrelsen har diskuterat motionärens förslag och finner det som en klok idé att det nog skulle vara bra att testa att ge en symbolisk slant för det arbete som dessa tre poster lägger ner i styrelsen och då framförallt mellan styrelsemötena. Styrelsen håller dock inte med motionären om att ersättningen skulle vara så hög som 50 kronor per beräknad arbetstimme utan föreslår en lägre ersättning á 30 kronor per beräknad arbetstimme.

Detta för att tydligt synliggöra att det i grunden är ett uppdrag och inte ska betraktas som avtalsenlig lön. Det blir således ett lågt arvode som ersätts med en symbolisk summa.

 

Därför föreslår styrelsen stämman

att bifalla motionen med ändringsyrkandet
att ersättningen beslutas till 30 kr/h plus arbetsgivaravgifter och att det börjar gälla från och med 1 januari 2018. Vilket ger en total kostnad på 35.000 kronor per år.

 

 

[bifogade-filer]