Uppdaterad 2017-10-02, kl 20:18

I dagens samhälle är det svårt att få personer att ställa upp gratis. Ett sätt att behålla personerna på posterna, skulle vara att arvodera desamma.

Mitt förslag är att arvodera ledamöterna samt tjänstgörande suppleanter med 200 kr inklusive skatt per styrelsemöte.

Vid maximalt deltagande av ledamöterna på 6 personer och 10 styrelsemöten per år så blir det ca 12 000 kr inklusive skatt.

Detta förutsätter engagerade ledamöter samt suppleanter.

 

Härmed yrkas på

att ledamöterna ska arvoderas för sitt arbete i distriktsstyrelsen och att distriktet avsätter totalt ca 12 000 kr.

Nicklas Johansson Lessebo Scoutkår

Styrelsens yttrande:

Styrelsen tror inte att de som väljs till styrelsen i Dacke scoutdistrikt väljer att deltaga på styrelsemöten mer frekvent bara för att de skulle erhålla en låg ersättning. Ofta är ett styrelsemöte cirka 3-4 timmar långt plus cirka 2 timmar i restid vilket för det mesta innebär att det är i stort sett en hel dag. Om det är annat som måste prioriteras vilket oftast innebär arbete eller scoutaktivitet i hemkåren eller dylikt så spelar en ersättning som hamnar på cirka 100 kronor efter skatt mindre roll för deltagandet.

 

Med anledning av ovanstående föreslår därför styrelsen stämman:

att
avslå motionen.

 

 

[bifogade-filer]