Uppdaterat 2017-10-02, kl 20:44

Nytt år ny plan!

Liksom föregående år bygger årets verksamhetsplan på den långsiktiga strategin för Dacke scoutdistrikt. För att tydliggöra följer verksamhetsplanen samma struktur som den långsiktiga planen med mer specifika uppgifter om vad som skall åstadkommas inom respektive område under året.

Distriktets verksamhet bedrivs även i fortsättningen utifrån de fyra arbetsgrupper som finns. Det övergripande ansvaret ligger på distriktsstyrelsen, medan stor del av verksamheten handhas av grupperna.

 

De arbetsgrupper som finns idag är:

 • Inspirationsgruppen
 • Förvaltningsgruppen
 • DURK, Dackes Utmanar- & RoverscoutKommitté
 • Informationsgruppen

 

DISTRIKTSSTYRELSEN / ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Distriktsstyrelsen är ansvarig för all verksamhet i distriktet och hanterar alla frågor som inte ligger under någon av arbetsgruppernas ansvar.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL MED DISTRIKTETS VERKSAMHET

 • Distriktsstyrelsen skall anordna minst en kårträff för alla distriktets kårer med fördel i anslutning till annat arrangemang.
 • Distriktsstyrelsen skall vara representerad på varje större arrangemang i distriktet.
 • Distriktsstyrelsen kommer fördjupa samarbete med samverkansorganisationerna.
 • Distriktet skall delta i minst ett arrangemang utanför scoutrörelsen med syfte att göra scouting synligt.
 • Dacke scoutdistrikt skall öka med 100 medlemmar.
 • Distriktet står bakom och stöttar regionslägret Legend 2018.
 • Arrangera distriktsstämma under hösten.
 • Under 2018 skall hälften av kårerna vara representerade på distriktsstämman.
 • Utvärdera och utveckla formerna för distriktsstämman.

 

INSPIRATIONSGRUPPEN

Inspirationsgruppen är den av distriktets arbetsgrupper som samordnar områdena utbildning, inspiration och arrangemang.

 

MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET

 • Verka för att så många som möjligt i distriktet deltar på regionslägret Legend 2018.
 • Tillse att DM arrangeras i Dacke scoutdistrikt där scouter från spårare till äventyrare har rätt att deltaga.
 • Tillse att Span på Stan arrangeras för äventyrare.
 • Utvärdera och utveckla Äventyrararrangemangen: Hike på Bike, Span på Stan och Ofog i skog.
 • Verka för att utbildningarna Leda scouting, Leda avdelning samt Redo för naturen samt andra utbildningar som kårerna önskar, arrangeras i Östra regionala utbildningsgruppens område.
 • Verka för att det utbildas ytterligare 10 st utbildare från Dacke scoutdistrikt.
 • Se till att minst ett utbildningstillfälle sker i samband med ett annat distriktsarrangemang.
 • Anordna en ledarträff i Dacke scoutdistrikt.
 • Se på möjligheterna att ta fram arrangemang för Bäver och Familjescouting.
 • Arrangera arrangemang för utmanare och Rover.
 • Vid behov stödja arrangemanget Fångarna på Slottet.

 

UTMANARSCOUTING / ROVERSCOUTING

Verksamhetsområdet samordnas av DURK.

 

MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET

 • Det skall genomföras minst 5 arrangemang för utmanar- och roverscouter, två med demokratisk prägel, minst ett i DURKs regi samt minst två som distriktets utmanar- och roverlag själva arrangerar.
 • DURK skall finnas representerade på samtliga arrangemang för utmanar- och roverscouter i distriktet.
 • Informationsspridningen till distriktets utmanar- och roverscouter skall fungera på ett tillfredsställande sätt och skall i så stor utsträckning som möjligt ske direkt till distriktets utmanar- och roverscouter.
 • Uppföljning av kommunikationen skall genomföras minst en gång per termin.
 • DURK skall ha minst en representant i distriktsstyrelsen.

 

ALTERNATIVT

 

 • Lägga DURK vilande

 

FÖRVALTNINGSGRUPPEN

Förvaltningsgruppen ansvarar för drift och underhåll av distriktets anläggningar och material.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL MED GRUPPENS VERKSAMHET

 • Anordna arbetshelger för att underhålla och utveckla anläggningarna.
 • Utreda möjligheten att tillgänglighetsanpassa Mörbylånga scoutgård.
 • Hyra ut anläggningar till externa och interna intressenter.
 • Hålla inventarielista av distriktets material uppdaterad.
 • Avveckla distriktsförrådet i Tallhagens lokaler.
 • Se över utrustning och förråd.

 

INFOGRUPPEN

Infogruppen ansvarar för underhåll av distriktets hemsida, utskick av nyhetsbrev samt underhåll och uppdatering av distriktets profilshop.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL MED GRUPPENS VERKSAMHET

 • Hålla hemsidan och andra sociala medier uppdaterade med aktuell information.
 • Distriktets nyhetsbrev skall ges ut cirka tio gånger under året och bygga på kårernas inskickade bidrag och distriktets arrangemang.
 • Utreda nya former för hur distriktet sprider information.
 • Uppdatera den grafiska profilen.

 

[bifogade-filer]