Beslut har tagits av distriktsstämman att det är kårerna som tillsammans bildar valberedning. Varje kår sitter i valberedningen ett år, tillsammans med representanter från 5-7 andra kårer från spridda delar av distriktet. Ett rullande schema bestämmer sedan vilka kårer som bildar valberedning nästa år. Det är kårordförande som är kårens representant om inte kåren väljer att utse någon annan. Distriktsstyrelsen är ansvarig för att sammankalla valberedningens första möte. Nedan hittar du det rullande schemat för valberedningen samt en handlingsplan med riktlinjer för valberedningens arbete.

 

 

 

[lista-filer kategori=”Valberedning”]